ประชุมคณะกรรมการสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุฯ ประจำจังหวัดพังงา

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563
นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา มอบหมายให้นางสาวดวงสมร โกศัย นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุฯ ประจำจังหวัดพังงา เพื่อวางแผนพัฒนางานผู้สูงอายุจังหวัดพังงา ในปี 2564 ณ ศูนย์บริการผู้สูงอายุ วัดมาตุคุณาราม ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา


Share: