ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัดพังงา ครั้งที่ 3/2563

วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น.
นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัดพังงา ครั้งที่3/2563 โดยมีนายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา


Share: