ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษา สำหรับคนพิการจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น.
นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษา สำหรับคนพิการจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายบำรุง ปิยนามวานิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา


Share: