ผู้ตรวจฯ พม. ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานหน่วยงานในสังกัด

วันที่ (24 มิย.63) เวลา 08.50 น. นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ให้การต้อนรับนางสาวอังคณา ใจกิจสุวรรณ ผู้ตรวจราชการการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมคณะ ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงา ในโอกาสที่เดินทางมาตรวจราชการในจังหวัดพังงา เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆ ตามแผนการตรวจติดตามประจำปี 2563 โดยพบว่าทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีนโยบายจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้สูงอายุ เด็กแรกเกิด ซึ่งเป็นการช่วยเหลือเพิ่มเติมจากที่เคยได้รับปกติ เดือนละ 1 พันบาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 นี้ด้วย
ต่อมาคณะผู้ตรวจได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานพร้อมรับฟังปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนิคมสร้างตนเองท้ายเหมืองจังหวัดพังงา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพังงา


Share: