ร่วมวางแผนให้ความช่วยเหลือ กรณี เด็กหญิงวัย 5 ขวบ ประสบเหตุไฟคลอก ครอบครัวยากจน

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น.
นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา มอบหมายให้นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นางสาวสวธา สงเพชร นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และนางยุวลักษณ์ สิงฆาฬะ นักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่ร่วมกับ นางวัลลภา ธีระสานต์ กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา เขตอำเภอคุระบุรี ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา ปลัดอำเภอคุระบุรี ผู้แทนโรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน์ ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลคุระบุรี และกำนันตำบลคุระ เพื่อร่วมวางแผนให้ความช่วยเหลือ กรณี เด็กหญิงวัย 5 ขวบ ประสบเหตุไฟคลอก ครอบครัวยากจน มารดาต้องแลบุตร 4 คนเพียงลำพัง ประสบปัญหาความเดือดร้อนค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและเครื่องใช้สำหรับผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ในเบื้องต้น นางวิภาดา ทิพญพงศ์ธาดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา มอบหมายให้นางวัลลภา ธีระสานต์ ที่ปรึกษากรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา เป็นผู้แทนมอบถุงยังชีพ ผ้าอ้อมสำเร็จรูป ผ้ารองกันเปื้อนสำเร็จรูป และเงินช่วยเหลือ เป็นเงิน 2,000 บาท นางวัลลภา ธีระสานต์ ที่ปรึกษากรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา มอบเงินช่วยเหลือ 3,000 บาท นางจินดามาส แก้วจำปา กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา มอบเงินช่วยเหลือ 1,000 บาท สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พิจารณาให้การช่วยเหลือเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน เป็นเงิน 3,000 บาท และเสนอต่อคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดพังงา เพื่อช่วยเหลือเงินสงเคราะห์รายบุคคล ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพังงา พิจารณาให้การช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง 3,000 บาท สาธารณสุขจังหวัดพังงา ประสาน มูลนิธิ พอ.สว. เพื่อดำเนินการขอความอนุเคราะห์ค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายในการเดินทางรักษาพยาบาลต่อไป


Share: