ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีคนพิการและผู้ดูแลยื่นคำร้องขอรับกู้ยืมเงินกองทุนฯคนพิการ

วันที่ 4 กันยายน 2563
นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา มอบหมายให้นายประชาธิป ภักดีประชา ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดพังงา และนางนฤมล ภักดีประชา ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีคนพิการและผู้ดูแลยื่นคำร้องขอรับกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประเภทรายบุคคล อำเภอกะปง จำนวน 1 รายและติดตามคนพิการที่ได้รับเงินช่วยเหลือเยี่ยวยาจากผลกระทบจากสถานการณ์ covid-19 อำเภอตะกั่วป่า จำนวน 10 ราย


Share: