ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารหรือสถานที่ตั้งวีดีทัศน์

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563
นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา มอบหมายให้ นางสาวศิริรัตน์ มูสาลี
นักพัฒนาสังคม ออกตรวจร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดพังงา เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดพังงา และเจ้าหน้าที่โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา ตรวจสอบอาคารหรือสถานที่ตั้งวีดีทัศน์ เพื่อประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดีทัศน์ พ.ศ. 2551 ในพื้นที่จังหวัดพังงา จำนวนทั้งหมด 7 แห่ง ประกอบด้วย
1.พื้นที่อำเภอเมืองพังงา
ประเภทให้บริการเกมส์เล่น จำนวน 2 แห่ง
2.พื้นที่อำเภอตะกั่วทุ่ง
ประเภทให้บริการร้านคาราโอเกะ จำนวน 1 แห่ง
ประเภทให้เช่าแลกเปลี่ยนหรือจำหน่ายภาพยนตร์และวีดีทัศน์ จำนวน 1 แห่ง
3.พื้นที่อำเภอตะกั่วป่า
ประเภทให้เช่าแลกเปลี่ยนหรือจำหน่ายภาพยนตร์และวีดีทัศน์ จำนวน 1 แห่ง
4.พื้นที่อำเภอกะปง
ประเภทให้บริการร้านคาราโอเกะ จำนวน 2 แห่ง
ในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้แนะนำให้ดำเนินการตามขั้นตอนในการขอใบอนุญาตฯ ให้ถูกต้องและปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด


Share: