ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีผู้ป่วยติดเตียง

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563
นางสาวนัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา มอบหมายให้นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และนางสาววนัชนันท์ สว่างคีรี จนท.ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว พร้อมด้วยนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลตะกั่วป่า, นักพัฒนาชุมชน สำนักงานเทศบาลตำบลบางนายสี และนายกเทศมนตรีตำบลบางนายสี ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีผู้ป่วยติดเตียง เนื่องจากประสบอุบัติเหตุลื่นล้มในห้องน้ำ พร้อมทั้งแนะนำช่องทางการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของหน่วยงานภาครัฐ เช่น การดำเนินการขอมีบัตรคนพิการ ณ พื้นที่ ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา


Share: