ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกลุ่มเปราะบาง

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 น.
นายบุญเติม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยนางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา นางสาวกนกวรรณ วิมุตติสุข นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ร่วมกับเครือข่ายชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จังหวัดพังงา และรองนายกเทศมนตรีเมืองพังงา,ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนบปริง,ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด และนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการและนักพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกลุ่มเปราะบางที่เคยได้รับความช่วยเหลือจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา ปีงบประมาณ 2562 ซึ่งปัจจุบันได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 19 จำนวน 5 ราย ในพื้นที่ตำบลนบปริง และตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา


Share: