ลงพื้นที่ ติดตามคนพิการที่ได้รับเงินช่วยเหลือเยี่ยวยาจากผลกระทบจากสถานการณ์ covid-19

วันที่ 26 มิถุนายน 2563
นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา มอบหมายให้นายประชาธิป ภักดีประชาและนางนฤมล ภักดีประชา นักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่ ติดตามคนพิการที่ได้รับเงินช่วยเหลือเยี่ยวยาจากผลกระทบจากสถานการณ์ covid-19 อำเภอกะปง จำนวน 3 รายและอำเภอตะกั่วป่า จำนวน 17 ราย


Share: