อบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.ใหม่) ประจำปี 2563 รุ่นที่ 4

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563
กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จัดอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.ใหม่) ประจำปี 2563 รุ่นที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทอาสาสมัคร การสร้างเครือข่าย และเทคนิคการเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม การให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบปัญหาทางสังคม และการประสานส่งต่อ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย อพม.อ.ตะกั่วป่า และอพม.อ.ท้ายเหมือง รวมจำนวน 85 คน ณ ห้องประชุมสายรุ้ง เดอะ บริษา บีช รีสอร์ท เขาหลัก ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงาโดยมีนางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีเปิดและพบปะพูดคุยกับผู้เข้าร่วมอบรมในวันนี้


Share: