เยี่ยมบ้านและมอบเงินช่วยเหลือ รวมถึงเครื่องอุปโภคและบริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบปัญหาทางสังคมและครอบครัว

วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น.
นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา มอบหมายให้นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และนางสาวสวธา สงเพชร นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ลงพื้นที่ร่วมกับ นางปวีณ์ริศา เกิดสม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา เขตอำเภอตะกั่วทุ่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เพื่อเยี่ยมบ้านและมอบเงินช่วยเหลือ รวมถึงเครื่องอุปโภคและบริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบปัญหาทางสังคมและครอบครัว จำนวน 4 ครอบครัว โดยเบื้องต้น เหล่ากาชาดจังหวัดพังงา มอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือ เป็นเงิน 1,000 บาท สำนักงานพัฒนาสังคมฯ พิจารณาช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน เป็นเงิน 2,000 บาท รวมถึงมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูป กรณีผู้ป่วยติดเตียง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน


Share: