โครงการปฏิรูปผู้ประสบปัญหาทางสังคมและคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพังงา (กิจกรรมที่ 5 “การส่งเสริมศักยภาพศูนย์ อปท. และคลินิกคนไร้ที่พึ่งระดับตำบล” ต.รมณีย์)


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]