โครงการสร้างเสริมความเสมอภาคด้านสุขภาพ เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานผู้สูงอายุและมอบเกียรติบัตร ผลงานดีเด่น

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563
นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา เข้าร่วมโครงการสร้างเสริมความเสมอภาคด้านสุขภาพ เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานผู้สูงอายุและมอบเกียรติบัตร ผลงานดีเด่น โดยนายบุญเติม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดงาน ในการนี้ ได้มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุ และร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนา : เหลียวหลัง แลหน้า การพัฒนาผู้สูงอายุจังหวัดพังงา ณ ศูนย์บริการผู้สูงอายุ วัดมาตุคุณาราม ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา


Share: