โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการสร้างรายได้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์และการถูกล่อลวงในจังหวัดพังงา รุ่นที่ 4

วันที่ 26 มิถุนายน 2563
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา จัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการสร้างรายได้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์และการถูกล่อลวงในจังหวัดพังงา รุ่นที่4 ระหว่างวันที่ 22-26 มิถุนายน 2563 ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 4 ตำบลตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา กิจกรรมในวันที่ 5 เป็นการติดตามผลการปฏิบัติการทำหลุมพอเพียงของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เพื่อเป็นการต่อยอดในการสร้างรายได้ต่อไป


Share: