โครงการ “พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share”

วันที่ 17 ก.ค.2563 เวลา 10.30 น.
นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา มอบหมายให้นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ บรรยายบทบาทหน้าที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่าด้วยอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตามโครงการขับเคลื่อนงานตำบลสร้างเสริมสวัสดิการสังคม ภายใต้โครงการ “พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share” ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลบางนายสี อำเภิตะกั่วป่า จังหวัดพังงา กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป รวม จำนวน 55 คน


Share: