วิทยากรบรรยายในหัวข้อ “รูปแบบและปัญหาการค้ามนุษย์”

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น.
นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา มอบหมายให้นายวโรตมน์ หนูดาษ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “รูปแบบและปัญหาการค้ามนุษย์” ในโครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านข่าวจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมโรงแรมภูงาธานี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา


Share: