ร่วมจัดตั้งครัวกลางจังหวัดพังงา ตามโครงการ “เราไม่ทิ้งกัน”

วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.00 น.
สนง.พมจ.พังงา โดยการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จังหวัดพังงา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อพม. จิตอาสาพระราชทาน และหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. ร่วมจัดตั้งครัวกลางจังหวัดพังงา ตามโครงการ “เราไม่ทิ้งกัน” เพื่อช่วยเหลือเยียวยาประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 ซึ่งได้กำหนดจัดขึ้นจำนวน 2 วัน ในวันนี้ได้จัดทำอาหารกล่องจำนวน 500 กล่อง แจกจ่ายให้กับประชาชน ณ ชุมชนบ้านคลองท่อม หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดย นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน ในพิธีเปิด และนางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา กล่าวรายงาน


Share:ลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฯโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ศูนย์บริการคนพิการจังหวีดพังงา โดยนายประชาธิป ภักดีประชา นักพัฒนาสังคมชำนาญการ และนางนฤมล ภักดีประชา นักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อำเภอกะปง จำนวน 23 ราย และอำเภอตะกั่วป่า จำนวน 54 ราย


Share:ส่งตัวผู้ป่วยชาวเลมอแกน ซึ่งป่วยเป็นมะเร็งเต้านม เข้ารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลศูนย์มะเร็งสุราษฎร์ธานี

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563
นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา มอบหมายให้
นางสาวสวธา สงเพชร นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และ
นายจิราวุฒิ เรืองจรินทร์ นักพัฒนาสังคม นำส่งตัวผู้ป่วยชาวเลมอแกน ซึ่งป่วยเป็นมะเร็งเต้านม จากบ้านพักในหมู่บ้านทุ่งรักษ์ชัยพัฒน์ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา เพื่อเข้ารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลศูนย์มะเร็งสุราษฎร์ธานี ตามที่ได้รับการประสานขอความช่วยเหลือจากแกนนำเครือข่ายชาวเล
มอแกน แต่เนื่องจากผู้ป่วยมีอาการ
ไข้สูง โรงพยาบาลศูนย์มะเร็งสุราษฎร์ธานี จึงไม่สามารถให้การรักษาแบบเคมีบำบัดได้ จึงจำเป็นต้องส่งตัวกลับโรงพยาบาลตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เพื่อรักษาอาการไข้ และแพทย์โรงพยาบาลศูนย์มะเร็งสุราษฎร์ธานี จะกำหนดนัดหมายเข้ารับการรักษามะเร็งอีกครั้งเมื่ออาการดีขึ้น สำนักงานพัฒนาสังคมฯ จึงนำส่งตัวผู้ป่วยกลับมาเข้ารับการรักษาอาการที่โรงพยาบาลตะกั่วป่า เพื่อดูอาการต่อไป


Share:รับมอบไข่ไก่ จาก สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา จำนวน 2,200 ฟอง

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.30 น. นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา มอบหมายให้ นางสาวเสาวภา ชูเจริญ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นผู้แทนรับมอบไข่ไก่ จาก สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา จำนวน 2,200 ฟอง เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งครัวกลางจังหวัดพังงา ตามโครงการ “เราไม่ทิ้งกัน” เพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบภายในชุมชน และเป็นการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิท-19) ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา


Share:ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563
นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา มอบหมายให้นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และนางสาววนัชนันท์ สว่างคีรี จนท.ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว พร้อมด้วยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา ผู้นำชุมชน เครือข่ายภายในพื้นที่ ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม และครอบครัว กรณีได้รับแจ้งเหตุความรุนแรงในครอบครัว บุตรสาวพิการทางสติปัญญาถูกบิดาล่วงละเมิดทางเพศ ณ พื้นที่ ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา
จากการประชุมหารือของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ญาติของผู้กระทำและผู้ถูกกระทำ ได้ลงความเห็นว่า ให้ใช้มาตราการ การลงโทษทางสังคมแทนการลงโทษทางกฎหมาย เพื่อเป็นเครื่องมือในการควบคุมพฤติกรรมของผู้กระทำความรุนแรงในครอบครัว โดยผู้กระทำความรุนแรงต้องออกจากพื้นที่ที่พักอาศัยอยู่ เพื่อความปลอดภัยของผู้ถูกกระทำฯ และครอบครัว แต่ขณะนี้ ญาติผู้กระทำ ไม่มีความพร้อมในการรับผู้กระทำฯ ไปดูแลได้ สนง.พมจ.พังงา จึงได้ประสานไปยังศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพังงา เพื่อรับตัวผู้กระทำฯ ไปพักอาศัยชั่วคราว


Share:นักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินและผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563
นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา มอบหมายให้นางสาวกนกวรรณ วิมุตติสุข นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และนายจิราวุฒิ เรืองจรินทร์ นักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินและผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก ซึ่งประสบปัญหาความเดือดร้อนจาการแพร่ระบาดของสถานการณ์ไวรัสCovid-19 เจ้าหน้าที่อบต.รมณีย์ในพื้นที่ตำบลรมณีย์ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา จำนวน 28 ราย ทั้งนี้ กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ตามระเบียบของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต่อไป


Share:ลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2563

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น.
นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2563 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายบุญเติม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นางวิภาดา ทิพญพงศ์ธาดา ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพังงา ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมในพิธี ณ ห้องโถงชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพังงา เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ วันฉัตรมงคลถือเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของปวงชนชาวไทย ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของในหลวงรัชกาลที่ 10 ดั่งพระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ว่า “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” รัฐบาลจึงกำหนดให้วันที่ 4 พฤษภาคม เป็นวันฉัตรมงคล และเป็นวันหยุดราชการประจำปี และถือเป็นวันที่รำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี และราชอาณาจักรไทย


Share:ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีผู้ป่วยติดเตียง

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563
นางสาวนัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา มอบหมายให้นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และนางสาววนัชนันท์ สว่างคีรี จนท.ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว พร้อมด้วยนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลตะกั่วป่า, นักพัฒนาชุมชน สำนักงานเทศบาลตำบลบางนายสี และนายกเทศมนตรีตำบลบางนายสี ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีผู้ป่วยติดเตียง เนื่องจากประสบอุบัติเหตุลื่นล้มในห้องน้ำ พร้อมทั้งแนะนำช่องทางการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของหน่วยงานภาครัฐ เช่น การดำเนินการขอมีบัตรคนพิการ ณ พื้นที่ ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา


Share:รับมอบชุดปั๊มเจลแอลกอฮอล์แบบใช้เท้าเหยียบ

วันนี้ (1 พฤษภาคม 2563) เวลา 10.00 น.
นายวโรตนม์ หนูดาษ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทนสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา รับมอบชุดปั๊มเจลแอลกอฮอล์แบบใช้เท้าเหยียบ จำนวน 2 ชิ้น เพื่อใช้ในการควบคุมการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ให้กับบุคลากรและผู้มาติดต่อราชการ ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา โดยมี ว่าที่ ร.ต.ณดิษ วรรณโกฎิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพังงา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพังงา และคณะครูผู้ประดิษฐ์ชุดปั้มเจลแอลกอฮอล์ เป็นผู้ส่งมอบ ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา ทั้งนี้ สำนักงานฯ มอบน้ำดื่มจำนวน 24 ขวด แทนคำขอบคุณให้กับคณะฯ ด้วย


Share:ประชุมเพื่อพิจารณาการให้ความช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพังงา ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (โควิท-19

วันนี้ (1 พฤษภาคม 2563) เวลา 09.00 น.
นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาการให้ความช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพังงา ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (โควิท-19) โดยมีนายชูโชติ โกยกุล นายกเทศมนตรีเมืองพังงา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมราชสีห์ 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา


Share: