ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานฯคนพิการ ตำแหน่งนิติกร


Share:ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานฯคนพิการ ตำแหน่งนิติกร


Share:ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ(ตำแหน่งนิติกร


Share:ประกาศรับสมัครพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ(ตำแหน่ง นิติกร)


Share:แผนปฏิบัติการ (Action plan)สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา ประจาปีงบประมาณ 2565

ดาวน์โหลดได้ที่ >> แผนปฏิบัติการ (Action plan)สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา ประจาปีงบประมาณ 2565


Share:เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนกส์ โครงการก่อสร้างศูนย์ พก.


Share:ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างศูนย์ พก.


Share:บบการติดตามการใช้บริการ พม. (Service Tracking System)

กระทรวง พม. ได้มีการเปิดระบบการติดตามการใช้บริการ พม. (Service Tracking System) เพื่อให้ประชาชนที่มาติดต่อขอใช้บริการของกระทรวง พม. อาทิ เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เงินสงเคราะห์การจัดการงานศพผู้สูงอายุตามประเพณี เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน เป็นต้น

ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบติดตามสถานะการใช้บริการของกระทรวง พม. ได้ด้วยตนเอง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว
ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ติดตามเรื่องที่ขอรับบริการได้

ทั้งนี้ สามารถเข้าไปติดตามสถานะ การใช้บริการได้ที่ https://status.m-society.go.th


Share:รับสมัคร


Share:Follow by Email