5. ข้อมูลสถิติจำนวนผู้สูงอายุจังหวัดพังงา


Share:4. ข้อมูลสถิติจำนวนคนพิการจังหวัดพังงา


Share:3.ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) : ผู้ตกเกณฑ์รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือน


Share:2.ข้อมูลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ : เฉพาะกลุ่มเป้าหมาย พม (Social Map)


Share:Follow by Email