รูปกิจกรรม

ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริง และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567
นางสาวสมพรทิพย์ สุขวโรดม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา มอบหมายให้ นางสาวศศินา มณีวรรณ์ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และนางสาวทิฆัมพร พักตร์จันทร์ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริง และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม รวมจำนวน 7 ราย ในพื้นที่อำเภอเมืองพังงา อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามบทบาทภารกิจกระทรวง พม.ต่อไป


Share:พิธีเปิดการประกวดสุดยอดผ้าจังหวัดพังงา ประจำปี 2567

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567
นางสาวสมพรทิพย์ สุขวโรดม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประกวดสุดยอดผ้าจังหวัดพังงา ประจำปี 2567 โดยมีนายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน และผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา มอบหมายให้นางสาวนิรชา บัณฑิตย์ชาติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ เพื่อคัดเลือกสุดยอดผ้าของจังหวัดพังงา ซึ่งมีผู้ผลิตผู้ประกอบการ ส่งผลิตภัณฑ์ผ้าเข้าประกวดทั้งสิ้น 21 ชิ้นงาน ณ ห้องประชุมตะปู โรงแรมภูงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา การประกวดสุดยอดผ้าจังหวัด ประจำปี 2567 มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย และเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าของจังหวัดพังงา ให้มีคุณภาพ โดดเด่น ตรงกับความต้องการของตลาด โดยการใช้ความคิดสร้างสรรค์สร้างอัตลักษณ์ที่สะท้อนความเป็นภูมิปัญญาไทยต่อยอดสร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชน


Share:ลงเยี่ยมผู้สูงอายุ 100 ปี ตามโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไป ในจังหวัดพังงา

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567
นางสาวสมพรทิพย์ สุขวโรดม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา มอบหมายให้ นางสาวศิริวัลย์ ชูเกิด นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคม ลงเยี่ยมผู้สูงอายุ 100 ปี ในพื้นที่อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา จำนวน 5 ราย ตามโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไป ในจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุฯจังหวัดพังงา เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดพังงา เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอตะกั่วป่า เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครและผู้นำชุมชน


Share:ปฏิบัติเวรเจ้าหน้าที่รับคำขอและออกบัตรประจำตัวคนพิการ

วันที่ 13 พฤษภาคม 2567
นางสาวสมพรทิพย์ สุขวโรดม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา มอบหมายให้นายนริศ เปกะมล ตำแหน่งนิติกร ปฏิบัติเวรเจ้าหน้าที่รับคำขอและออกบัตรประจำตัวคนพิการ ณ ศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จโรงพยาบาลตะกั่วป่า (One Stop Service For Person With Disability) โดยมีคนพิการและผู้ดูแลคนพิการเข้ารับบริการ จำนวน 15 ราย


Share:ประชุมคณะทำงานบูรณาการ คัดกรอง บำบัดรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพและฟื้นฟูสภาพทางสังคมระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 13 พฤษภาคม 2567
นางสาวสมพรทิพย์ สุขวโรดม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา มอบหมายให้นางมนรัตน์ ณ ระนอง หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานบูรณาการ คัดกรอง บำบัดรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพและฟื้นฟูสภาพทางสังคมระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา โดยมีนายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุม


Share:การประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดพังงา ครั้งที่ 4/2567

วันที่ 13 พฤษภาคม 2567
นางสาวสมพรทิพย์ สุขวโรดม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดพังงา ครั้งที่ 4/2567 มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ คณะกรรมการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสภา อบจ.พังงา


Share:กิจกรรมจัดระเบียบคนไร้ที่พึ่งและควบคุมการขอทาน จังหวัดพังงา

วันที่ 9 พฤษภาคม 2567
นางสาวสมพรทิพย์ สุขวโรดม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เข้าร่วมกิจกรรมจัดระเบียบคนไร้ที่พึ่งและควบคุมการขอทาน จังหวัดพังงา ณ งานสมโภชศาลหลักเมืองพังงา จังหวัดพังงา


Share:การประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร เยาวชนคนใหม่ เข้ารับทุนมูลนิธิ ร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 9 พฤษภาคม 2567
นางสาวสมพรทิพย์ สุขวโรดม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา มอบหมายให้นางสาวศิริวัลย์ ชูเกิด นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร เยาวชนคนใหม่ เข้ารับทุนมูลนิธิ ร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1/2567 โดยมีนางสาวนิรชา บัณฑิตย์ชาติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา


Share:การชำระหนี้และขั้นตอนการติดตามหนี้เงินทุนประกอบอาชีพ จากกองทุนผู้สูงอายุ

📣การชำระเงินคืนกองทุนผู้สูงอายุง่ายๆเพียงปลายนิ้ว📱ผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT /แอปพลิเคชันเป๋าตัง สะดวก✅ รวดเร็ว✅ลดการเดินทาง✅ หรือเพียงนำบัตรประชาชนไปยื่นเคาน์เตอร์เซอร์วิส ที่7-ELEVEN ทุกสาขา ก็สามารถส่งต่อโอกาสดีๆ ให้ผู้สูงอายุท่านอื่นได้รับการสนับสนุนจากกองทุนผู้สูงอายุต่อไป


Share:ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน

วันที่ 9 พฤษภาคม 2567
นางสาวสมพรทิพย์ สุขวโรดม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา มอบหมายให้ว่าทึ่ร้อยตรีกู้เกียรติ บริรักษ์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเมืองพังงา (มิติด้านที่อยู่อาศัย) โดยมีนายจรัญ หมายเหมือนจิต เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา


Share: