อัตรากำลังเจ้าหน้าที่

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา

นายวุฒิภากรณ์ จันทร์ทับ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา

กลุ่มนโยบายและวิชาการ
กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ศูนย์บริการคนพิการ
จังหวัดพังงา
-


หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ

นางสาวศิริวัลย์ ชูเกิด

นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

นางสาวดวงสมร โกศัย

นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นายประชาธิป ภักดีประชา

นักพัฒนาสังคมชำนาญการ
ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการ
จังหวัดพังงา

นางสาวจิตลดา บริสุทธิ์

นักพัฒนาสังคมชำนาญการ

นางสุพัตรา คำมี

นักพัฒนาสังคมชำนาญการ

นางสาวนิลวรรณ สำเนียงหวาน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางพลอยนะภัส วนะกรรม

นักพัฒนาสังคม

นายศิวะ ณ ตะกั่วทุ่ง

พนักงานกองทุนส่งเสริม
การจัดสวัสดิการสังคม

นางสาวเสาวภา ชูเจริญ

เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมชำนาญงาน

นายสุธา จันทนา

พนักงานขับรถยนต์ ส๒

นางนฤมล ภักดีประชา

นักพัฒนาสังคม

นายอมร คุ้มภัย

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

นางสาวบุญสิตา แตงคูหา

นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ

นางสาวกฤติมา เส็นหละ

นิติกร

นายนริศ เปกมล

นิติกร

นางสาวเจิดจิราภรณ์ บุญสุข

เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานป้องกัน
และปราบปราม การค้ามนุษย์

นางสาวศศินา มณีวรรณ์

นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ

นางสาวเบญรัตน์ แซ่ขอ

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวสุมิตตา เพ็ชรโสภล

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางยุวลักษณ์ สิงห์มาฬะ

นักพัฒนาสังคม

นายสืบพงษ์ ปัญญาดี

พนักงานอำนวยการ

นางสาววรรณนิสา หมีนสัน

นักสังคมสงเคราะห์

นางประนอม ก่อบัว

พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก

นางสาววิลาวัลย์ คงเพชร

ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

ว่าที่ ร.ต.กู้เกียรติ บริรักษ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวรัชนก ทับชู

นักพัฒนาสังคม

นายวิรุฬห์ จำนงค์รักษ์

พนักงานขับรถยนต์

นางสาวจุฑาทิพย์ ก่อบัว

นิติกร

นางสาวศิริรัตน์ มูสาลี

นักพัฒนาสังคม

นางวรรณา มลิวัลย์

แม่บ้าน

นายวิทยา บูรณ์กาญ

พนักงานขับรถยนต์

นางสาวกรรณิตา เดชคงแก้ว

นักวิชาการเงิน และบัญชี

นางสาวหทัยทิพย์ ตั้งประดิษฐ์

เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกัน
การกระทำความรุนแรงในครอบครัว

นางสาวกมลทิพย์ สังข์ลาย

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเด็กแรกเกิด

จำนวนผู้เข้าชม: 177