Share:ประกาศสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)


Share:แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 ของกระทรวง พม.


Share:ร่วมเสนอชื่อบุคคลเข้ารับรางวัลกระแส ชนะวงศ์ ประจำปี พ.ศ.2565

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่


Share:ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีทางวิชาชีพ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต


Share:สถานการณ์ทางสังคม ปี 2565


Share:ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา (ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี,นิติกร )


Share:ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ครั้งที่2 สอบสัมภาษณ์(ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี,นิติกร )


Share:ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ(ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี,นิติกร )


Share:การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ปี 2566


Share: