คู่มือการขออนุญาตจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป


Share:คู่มือวิธีการปฏิบัติงานเรื่องการให้กู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ


Share:คู่มือการขอรับการสนับสนุนงบกองทุน กสจ.


Share:แนวทางการเบิกค่าใช่จ่ายเดินทางไปราชการ


Share:คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์


Share:การขับเคลื่อนงานนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์กร ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300

https://youtu.be/hipsg1YhtfY

Share:การขอยื่นรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชน


Share:คู่มือ การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กับการสงเคราะห์ 5 ประเภท


Share: