คำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ


Share:การรับรององค์กรที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (1)


Share:การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมขององค์การสวัสดิการสังคม (4)


Share:การรับจดทะเบียนองค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชนด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน


Share:การจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ กรณีขออุปการะเด็กที่อยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์


Share:การจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ กรณีขออุปการะเด็กถูกทอดทิ้งที่มีผู้เลี้ยงดูในครอบครัว


Share:การขอรับอนุญาตให้ตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน


Share:การขอรับใบอนุญาตให้ตั้งสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟื้นฟู


Share:กรณีรับเด็กที่มีบิดามารดาศาลมีคำสั่งให้ความยินยอมแทนบิดามารดา ทั้งกรณีทดลองเลี้ยงดูและไม่ต้องทดลองเลี้ยงดูกรณีในประเทศ


Share: