16. ข้อมูลผู้สูงอายุจังหวัดพังงา ตั้งแต่อายุ 100 ปีขึ้นไป


Share:15. ข้อมูลผู้ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยจังหวัดพังงา


Share:14. ข้อมูลองค์กรเอกชน ที่มีกิจกรรมด้านการแก้ไขป้องกันการค้ามนุษย์จังหวัดพังงา


Share:13.ข้อมูลองค์กรสวัสดิการชุมชนจังหวัดพังงา


Share:12.ทะเบียนองค์กรสาธารณประโยชน์ จ.พังงา


Share:10. ข้อมูลโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดพังงา


Share:8. ข้อมูลสถิติโครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด


Share:7. ข้อมูลสถิติการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม การช่วยเหลือเงินอุดหนุน


Share: