อัตรากำลังเจ้าหน้าที่

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา