อัตรากำลังเจ้าหน้าที่

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา

นายวุฒิภากรณ์ จันทร์ทับ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา

กลุ่มนโยบายและวิชาการ
กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดพังงา
นายวโรตนม์ หนูดาษ

นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ

นางสาวศิริวัลย์ ชูเกิด

นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

นางสาวดวงสมร โกศัย

นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นายวโรตนม์ หนูดาษ

นักพัฒนาสังคมชำนาญการ
ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดพังงา

นางสาวจิตลดา บริสุทธิ์

นักพัฒนาสังคมชำนาญการ

นางสุพัตรา คำมี

นักพัฒนาสังคมชำนาญการ

นางนิลวรรณ สำเนียงหวาน

เจ้าพนักงานการเงิน และบัญชีปฏิบัติงาน

นางนฤมล ภักดีประชา

นักพัฒนาสังคม

นายศิวะ ณ ตะกั่วทุ่ง

พนักงานกองทุนส่งเสริม การจัดสวัสดิการสังคม

ว่าที่ ร.ต. หญิงกิตติมา ไชยปัญญา

นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ

นายสุธา จันทนา

พนักงานขับรถยนต์ ส๒

นางพลอยนะภัส วนะกรรม

นักพัฒนาสังคม

นายอมร คุ้มภัย

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

นางสาวเสาวภา ชูเจริญ

เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมชำนาญงาน

-

นิติกร

นายนริศ เปกมล

นิติกร

นางสาวเจิดจิราภรณ์ บุญสุข

เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน ป้องกันและปราบปราม การค้ามนุษย์

นางยุวลักษณ์ สิงห์มาฬะ

นักพัฒนาสังคม

นายสืบพงษ์ ปัญญาดี

พนักงานอำนวยการ

นางสาวจุฑาทิพย์ ก่อบัว

นิติกร

-
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางประนอม ก่อบัว

นักพัฒนาสังคม

-

นางสาวสุมิตตา เพ็ชรโสภล

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวชญานี ทิพศรีนิมิติ

นักพัฒนาสังคม

นางสาวรัชนก ทับชู

นักพัฒนาสังคม

นางสาววนัชนันท์ สว่างคีรี

นักสังคมสงเคราะห์

นางสาววรรณนิสา หมีนสัน

นักสังคมสงเคราะห์

นางสาวศิริรัตน์ มูสาลี

นักพัฒนาสังคม

นางสาวเบญรัตน์ แซ่ขอ

ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงิน และบัญชี

ว่าที่ ร.ต.กู้เกียรติ บริรักษ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวกรรณิตา เดชคงแก้ว

นักวิชาการเงิน และบัญชี

นายวิทยา บูรณ์กาญ

พนักงานขับรถยนต์

นายวิทยา บูรณ์กาญ

พนักงานขับรถยนต์

นางสาวหทัยทิพย์ ตั้งประดิษฐ์

เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกัน
การกระทำความรุนแรงในครอบครัว

นางวรรณา มลิวัลย์

แม่บ้าน

นางสาวทิมพิกา บัวศรี

นักสังคมสงเคราะห์

นางสาวกมลทิพย์ สังข์ลาย

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเด็กแรกเกิด

Follow by Email