ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านอาสาสมัคร ฯที่เสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น อพม.ดีเด่น ประจำปี 2563

วันที่ 18 มี.ค.2563 นายวโรตนม์ หนูดาษ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา มอบหมายให้นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และนางยุวลักษณ์ สิงห์ฆาฬะ นักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านอาสาสมัคร ฯที่เสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น อพม.ดีเด่น ประจำปี 2563 ณ ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา และในเวลา 14.00 น. ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครอบครัวที่เสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นครอบครัวร่มเย็น และบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว ประจำปี 2563 ณ ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ซึ่งเจ้าหน้าที่จากที่ว่าการอำเภอคุระบุรี อบต.คุระ และผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมในการนี้ด้วย


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


กิจกรรมการฝึกอบรมการทำหน้ากากอนามัยจากผ้า

วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น.-16.30 น. นางสาวกนกวรรณ วิมุตติสุข นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และอพม.ตำบลบางเหรียง เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมการทำหน้ากากอนามัยจากผ้า โดยบูรณาการร่วมกับทีมงานนางกันตวรรณ กุญจรรยาวิวัฒน์ (ตันเถียร) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพังงา, สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทับปุด, ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา จากโรงเรียนทับปุดวิทยา, วิทยาลัยชุมชนพังงา นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนพังงาและประชาชน จำนวน 189 คน ร่วมผลิตหน้ากากอนามัยจากผ้า คนละ 1 ชิ้น โดยแบ่งจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็น 3 ห้อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร อพม. และการดูแลสุขอนามัยเบื้องต้นเพื่อป้องกันตนเอง แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนอีกด้วย โดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทับปุด ให้ความร่วมมือตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนเพื่อคัดกรองสุขภาพในเบื้องต้นก่อนเข้าอบรม ณ วิทยาลัยชุมชนพังงา ตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]