วิทยากรบรรยายในหัวข้อ “รูปแบบและปัญหาการค้ามนุษย์”

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น.
นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา มอบหมายให้นายวโรตมน์ หนูดาษ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “รูปแบบและปัญหาการค้ามนุษย์” ในโครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านข่าวจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมโรงแรมภูงาธานี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา


Share:ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษา สำหรับคนพิการจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น.
นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษา สำหรับคนพิการจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายบำรุง ปิยนามวานิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา


Share:อบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.ใหม่) ประจำปี 2563 รุ่นที่ 4

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563
กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จัดอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.ใหม่) ประจำปี 2563 รุ่นที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทอาสาสมัคร การสร้างเครือข่าย และเทคนิคการเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม การให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบปัญหาทางสังคม และการประสานส่งต่อ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย อพม.อ.ตะกั่วป่า และอพม.อ.ท้ายเหมือง รวมจำนวน 85 คน ณ ห้องประชุมสายรุ้ง เดอะ บริษา บีช รีสอร์ท เขาหลัก ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงาโดยมีนางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีเปิดและพบปะพูดคุยกับผู้เข้าร่วมอบรมในวันนี้


Share:เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.30น.
นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา มอบหมายให้นางสาวกนกวรรณ วิมุตติสุข นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน ร่วมกับรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา นักสังคมสงเคราะห์และพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลพังงา ณ หอผู้ป่วยอาคารศัลยกรรมหญิง โรงพยาบาลพังงา
โดยเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา มอบเงินสดจำนวน 2,000 บาท ถุงธารน้ำใจ จำนวน 1 ถุง และหน้ากากอนามัยให้กับผู้ป่วย และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงาจะพิจารณาช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินจำนวน 2,000 บาท ให้กับผู้ป่วยต่อไป


Share:เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น.
นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา มอบหมายให้นางสาวกนกวรรณ วิมุตติสุข นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน ร่วมกับรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา นายอำเภอท้ายเหมือง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักสังคมสงเคราะห์โรงพยาบาลพังงา และอพม.ในพื้นที่ อ.ท้ายเหมือง โดยเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา มอบเงินสดจำนวน 2,000 บาทและถุงธารน้ำใจ จำนวน 1 ถุง
ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา ช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินจำนวน 2,000 บาท และจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือกองทุนคุ้มครองเด็กต่อไป


Share:พิธีถวายราชสักการะวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

วันที่ 18 ก.ค.63 เวลา 09.00 น.
นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมประกอบพิธีถวายราชสักการะวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ อ.เมืองพังงา เพื่อน้อมรำลึกถึงพระผู้ทรงคุณธรรมน้อมนำหัวใจไทย ซึ่งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือพระนามที่นิยมเรียกกันว่า สมเด็จย่า พระราชสมภพ เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2443 จังหวัดนนทบุรี และทรงสวรรคตเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 ณ โรงพยาบาลศิริราช รวมพระชนมายุ 94 พรรษา


Share:โครงการ “พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share”

วันที่ 17 ก.ค.2563 เวลา 10.30 น.
นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา มอบหมายให้นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ บรรยายบทบาทหน้าที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่าด้วยอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตามโครงการขับเคลื่อนงานตำบลสร้างเสริมสวัสดิการสังคม ภายใต้โครงการ “พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share” ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลบางนายสี อำเภิตะกั่วป่า จังหวัดพังงา กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป รวม จำนวน 55 คน


Share:ประชุมคณะกรรมการสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุฯ ประจำจังหวัดพังงา

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563
นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา มอบหมายให้นางสาวดวงสมร โกศัย นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุฯ ประจำจังหวัดพังงา เพื่อวางแผนพัฒนางานผู้สูงอายุจังหวัดพังงา ในปี 2564 ณ ศูนย์บริการผู้สูงอายุ วัดมาตุคุณาราม ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา


Share:โครงการสร้างเสริมความเสมอภาคด้านสุขภาพ เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานผู้สูงอายุและมอบเกียรติบัตร ผลงานดีเด่น

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563
นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา เข้าร่วมโครงการสร้างเสริมความเสมอภาคด้านสุขภาพ เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานผู้สูงอายุและมอบเกียรติบัตร ผลงานดีเด่น โดยนายบุญเติม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดงาน ในการนี้ ได้มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุ และร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนา : เหลียวหลัง แลหน้า การพัฒนาผู้สูงอายุจังหวัดพังงา ณ ศูนย์บริการผู้สูงอายุ วัดมาตุคุณาราม ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา


Share:ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารหรือสถานที่ตั้งวีดีทัศน์

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563
นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา มอบหมายให้ นางสาวศิริรัตน์ มูสาลี
นักพัฒนาสังคม ออกตรวจร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดพังงา เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดพังงา และเจ้าหน้าที่โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา ตรวจสอบอาคารหรือสถานที่ตั้งวีดีทัศน์ เพื่อประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดีทัศน์ พ.ศ. 2551 ในพื้นที่จังหวัดพังงา จำนวนทั้งหมด 7 แห่ง ประกอบด้วย
1.พื้นที่อำเภอเมืองพังงา
ประเภทให้บริการเกมส์เล่น จำนวน 2 แห่ง
2.พื้นที่อำเภอตะกั่วทุ่ง
ประเภทให้บริการร้านคาราโอเกะ จำนวน 1 แห่ง
ประเภทให้เช่าแลกเปลี่ยนหรือจำหน่ายภาพยนตร์และวีดีทัศน์ จำนวน 1 แห่ง
3.พื้นที่อำเภอตะกั่วป่า
ประเภทให้เช่าแลกเปลี่ยนหรือจำหน่ายภาพยนตร์และวีดีทัศน์ จำนวน 1 แห่ง
4.พื้นที่อำเภอกะปง
ประเภทให้บริการร้านคาราโอเกะ จำนวน 2 แห่ง
ในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้แนะนำให้ดำเนินการตามขั้นตอนในการขอใบอนุญาตฯ ให้ถูกต้องและปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด


Share: