ประกาศจังหวัดพังงา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567(จัดซื้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง)


Share:ประกาศจังหวัดพังงา เรื่องแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


Share:แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566

เดือนตุลาคม 2565

เดือนพฤษจิกายน 2565

เดือนธันวาคม 2565

เดือนมกราคม 2566

เดือนกุมภาพันธ์ 2566

เดือนมีนาคม 2566

ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด


Share:คำสั่งจังหวัดพังงาที่ 84/2566 เรื่องประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก ดีเซล ขนาด ๑ ตัน) ปริมาตรกระบอกสูบ


Share:แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566


Share:ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา (ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี,นิติกร )


Share:ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ครั้งที่2 สอบสัมภาษณ์(ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี,นิติกร )


Share:ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ(ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี,นิติกร )


Share:รับสมัครบุคคลเพื่อเลืกสรรเป็นพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง(นักวิชาการเงินและบัญชี,นิติกร)

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่


Share:ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานฯคนพิการ ตำแหน่งนิติกร


Share: