การประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดริ้วขบวนงานสมโภชน์ศาลหลักเมือง จังหวัดพังงา ประจำปี 2567

วันที่ 17 เมษายน 2567
นางสาวสมพรทิพย์ สุขวโรดม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดริ้วขบวนงานสมโภชน์ศาลหลักเมือง จังหวัดพังงา ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมเทพทาโร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา โดยมีนางสาวนิรชา บัณฑิตย์ชาติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน


Share:ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือคนพิการที่ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 17 เมษายน 2567
นางสาวสมพรทิพย์ สุขวโรดม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา มอบหมายให้นางสาววรรณนิสา หมีนสัน ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือคนพิการที่ประสบปัญหาทางสังคม ในพื้นที่ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา จำนวน 1 ราย ในการนี้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา จะดำเนินการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาตามบทบาทภารกิจกระทรวง พม. ต่อไป


Share:ร่วมทอดผ้าป่าและบริจาคเงินสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท

วันที่ 11 เมษายน 2567
นางสาวสมพรทิพย์ สุขวโรดม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา ร่วมทอดผ้าป่าและบริจาคเงินสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2567 ณ วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง โดยมีนายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมฯ


Share:กิจกรรมรดน้ำขอพร เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ไทย ประจำปี 2567

วันที่ 11 เมษายน 2567
นางสาวสมพรทิพย์ สุขวโรดม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา พร้อมด้วยข้าราชการ เข้าร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัว นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา และรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ทั้ง 2 ท่าน เพื่อขอพรเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ไทย ประจำปี 2567 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา มี หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมรดน้ำดำหัว


Share:รถรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567

วันที่ 10 เมษายน 2567
นางสาวสมพรทิพย์ สุขวโรดม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีปล่อยแถวรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 ทั้งนี้ ได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์สงกรานต์ประจำปี 2567 ภายใต้ชื่อ “สงกรานต์ปลอดภัย สังคมไทยเคารพสิทธิ” โดยมี นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิด


Share:ประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ครั้งที่ 4/2567 ประจำเดือนเมษายน 2567

วันที่ 9 เมษายน 2567
นางสาวสมพรทิพย์ สุขวโรดม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา และหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ครั้งที่ 4/2567 ประจำเดือนเมษายน 2567 ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา


Share:ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 9 เมษายน 2567
นางสาวสมพรทิพย์ สุขวโรดม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา มอบหมายให้ น.ส.ศศินา มณีวรรณ์ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม โดยลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนบปริง เพื่อลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่ตำบลนบปริง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ทั้งนี้ สนง.พมจ.พังงา จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามบทบาทภารกิจกระทรวง พม.ต่อไป


Share:การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 9 เมษายน 2567
นางสาวสมพรทิพย์ สุขวโรดม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา มอบหมายให้นางสาวเสาวภา ชูเจริญ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2567 โดยมีนายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดพังงา ชั้น 5 อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา


Share:งานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2567

วันที่ 5 เมษายน 2567
นางสาวสมพรทิพย์ สุขวโรดม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา ร่วมงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2567 ภายใต้แนวคิด “ผู้สูงวัย ศูนย์รวมใจของครอบครัว” โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวรายงาน ณ โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการ คอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งมอบรางวัลและโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สูงอายุแห่งชาติ พุทธศักราช 2567 แด่ นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์ และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณประเภทต่างๆ ได้แก่
1) สื่อสร้างสรรค์ด้านผู้สูงอายุและครอบครัว 2)องค์กรเครือข่ายที่สนับสนุนงานด้านผู้สูงอายุ 3)องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร่วมขับเคลื่อนและส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว 4)ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนที่มีผลงานดีเด่นในการส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว และ 5) ภาพยนตร์ที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุและครอบครัว


Share:การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสังคมจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2567

วันพุธที่ 3 เมษายน 2567
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสังคมจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมเทพทาโร ศาลากลางจังหวัดพังงา ชั้น 3 อำเมืองพังงา จังหวัดพังงา เพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสังคมจังหวัดพังงา ปี2567 -2570โดยมีนางสาวนิรชา บัณฑิตย์ชาติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานฯ ในการประชุมฯ


Share: