การประชุมคณะทำงานดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการในพื้นที่จังหวัดพังงา ครั้งที่ 3/2567

วันที่ 8 พฤษภาคม 2567
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา จัดประชุมคณะทำงานดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการในพื้นที่จังหวัดพังงา ครั้งที่ 3/2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา โดยมีนางสาวสมพรทิพย์ สุขวโรดม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา เป็นประธานฯ ที่ประชุมมีมติให้การอนุมัติงบประมาณสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย แก่คนพิการ จำนวน 7 ราย รวมเป็นเงิน 269,000.-บาท(สองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ทั้งนี้จะได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้การช่วยเหลือแก่คนพิการที่ยื่นขอรับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยในพื้นที่ตามระเบียบราชการ ต่อไป


Share:ลงเยี่ยมผู้สูงอายุ 100 ปี โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไป ในจังหวัดพังงา

วันที่ 8 พฤษภาคม 2567
นางสาวสมพรทิพย์ สุขวโรดม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา มอบหมายให้ นางสาวศิริวัลย์ ชูเกิด นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคม ลงเยี่ยมผู้สูงอายุ 100 ปี ในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา จำนวน 3 ราย ตามโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไป ในจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุฯจังหวัดพังงา เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดพังงา เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอตะกั่วป่า เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครและผู้นำชุมชน


Share:ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมตามภารกิจกระทรวง พม. ครั้งที่ 5/2567

วันที่ 8 พฤษภาคม 2567
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา จัดประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมตามภารกิจกระทรวง พม. ครั้งที่ 5/2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา โดยนางสาวสมพรทิพย์ สุขวโรดม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ​มนุษย์​จังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุมและที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 136 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 355,000 บาท


Share:ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ในการขออนุญาตจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567
นางสาวสมพรทิพย์ สุขวโรดม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา มอบหมายให้นายนริศ เปกะมล ตำแหน่งนิติกร ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ในการขออนุญาตจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ของชมรมบ้านกชพรเพื่อคนพิการจังหวัดพังงา ตำบลเหล อำเภอกะปง จังหวัดพังงา โดยมีนางกชพร เจริญสุข ประธานชมรม ฯ ให้ข้อมูลในการขอจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป


Share:คู่มือการขออนุญาตจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป


Share:ประกาศจังหวัดพังงา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567(จัดซื้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง)


Share:การประชุมคณะกรรมการสรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนจังหวัดพังงา ประจำปี 2567

วันที่ 7 พฤษภาคม 2567
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา จัดประชุมคณะกรรมการสรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนจังหวัดพังงา ประจำปี 2567 เพื่อดำเนินการสรรหา พิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็และเยาวชน เข้ารับพระราชทาน โล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ 20 กันยายน 2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา โดยมี นางสาวนิรชา บัณฑิตย์ชาติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณาจากผลงานและร่วมกันซักถามผู้เสนอชื่อพิจารณาคัดเลือก สรรหา และเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน มีมติลงคะแนนพิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 1 คน ประเภทเด็กเและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ด้านการศึกษา กีฬา นันทนาการ เทคโนโลยี นวัตกรรม อาชีพ ได้แก่ นางสาวสุพัตรา รองเมือง อายุ 18 ปี ที่อยู่ 11 หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา กำลังศึกษาระดับชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นตัวแทนของจังหวัดพังงา เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2567


Share:ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนพี่ร้องให้น้องได้เรียนจังหวัดพังงา

วันที่ 7 พฤษภาคม 2567
นางสาวสมพรทิพย์ สุขวโรดม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา มอบหมายให้นางสาวจิตลดา บริสุทธิ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนพี่ร้องให้น้องได้เรียนจังหวัดพังงา เพื่อร่วมกันพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งร่างแผนการดำเนินงานกองทุน และการหาแนวทางการระดมทุน โดยมีนายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา


Share:พิธีลาสิกขาและพิธีมอบเกียรติบัตรตามโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 6 พฤษภาคม 2567
นางสาวสมพรทิพย์ สุขวโรดม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา พร้อมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีลาสิกขาและพิธีมอบเกียรติบัตรตามโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จำนวน 73 รูป ณ วัดประชุมศึกษา (วัดทุ่งมะพร้าว) โดยมี พระวิมลวชิราภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดพังงา ประธานฝ่ายสงฆ์ และนายกลวัชร ทรัพย์ส่งสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ประธานพิธีฝ่ายฆราวาส


Share:พิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองพังงา ประจำปี 2567

วันที่ 3 พฤษภาคม 2567
นางสาวสมพรทิพย์ สุขวโรดม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา เข้าร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองพังงา ประจำปี 2567 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองพังงา เพื่อความเป็นสิริมงคลของบ้านเมือง เป็นขวัญกำลังใจให้กับชาวพังงาสืบไป โดยมีนายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน มีนางสาวนิรชา บัณฑิตย์ชาติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายกลวัชร ทรัพย์ส่งสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการศาลหลักเมืองพังงา ส่วนราชการ และประชาชน ร่วมพิธี ณ บริเวณศาลหลักเมืองพังงา


Share: